Omet al contingut

Certificat de Col·legiació

Maria Teresa-Sánchez Mora García, Secretària de Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya

Certifica: 

Que Maria Carmen Dachs Roig, psicòloga, amb DNI 38106780N, està inscrita al
Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya des del 5 de desembre de 1995 fins a l’actualitat amb el número 8562.

Que, segons l’article 5 dels estatuts, la incorporació al Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, és obligatòria per a tots aquells que vulguin exercir, amb titulació com a psicòlegs / es en l’àmbit territorial.

Que en el seu expedient, no consta cap anotació sobre haver estat expedientada per motius de praxi professional.

Que està habilitada per exercir la professió.

I, perquè consti als efectes oportuns signo aquest certificat.

Barcelona 15 de gener de 2016